Garancije i jamstva

Izdavanje bankovnih garancija dio je ukupne kreditne politike Banke splitsko - dalmatinske. Ukoliko ste obrtnik/poduzetnik, Banka će Vam izdati garanciju koja je bezuvjetna, neopoziva i plativa na prvi pismeni poziv Korisnika garancije. Iznos Garancije ovisi o bonitetu korisnika kredita i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.

Bankarska garancija je jedan od instrumenata osiguranja obveza stranaka iz ugovornog odnosa, odnosno zaštita od rizika neizvršenja ili njihova neurednog izvršenja. Bankarske garancije su instrumenti osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obveza, kojima Banka jamči da će Nalogodavatelj ispuniti svoje obveze iz ugovorenog posla u roku prema korisniku garancije. Garancijom se banka obvezuje prema Korisniku garancije da će, ako glavni dužnik ne ispuni svoje obveze, platiti iznos na koji garancija glasi. Garancije izdane od Banke su bezuvjetne, neopozive i plative na prvi poziv korisnika garancije.

Banka odobrava garancije poslovnim subjektima registriranim u RH, klijentima koji imaju otvorene platno prometne račune u Banci, a nalogodavcima garancije za plaćanje u zemlji Banka može izdati i pisma namjere, odnosno garantna pisma.

Činidbene garancije – Banka kao garant po nalogu i za račun nalogodavca garancije preuzima prema Korisniku garancije obvezu plaćanja koja nastupa u slučaju da Nalogodavac propusti činidbu koju je kao obvezu preuzeo prema Korisniku garancije.

Vrste činidbenih garancija:

  • Garancija za ozbiljnost ponude
  • Garancija za dobro izvršenje posla/ugovora
  • Garancija za povrat avansa
  • Garancija za oslobađanje garantnog depozita
  • Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu

Platežne garancije – Banka garantira Korisniku garancije da će Nalogodavac platiti svoju obvezu u ugovorenom roku

Vrste platežnih garancija:

  • Garancija za uredno vraćanje kredita
  • Garancija za plaćanje isporučene robe
  • Garancija za polaganje depozita
  • Garancija za namirenje carinskih obveza

Za dodatne informacije molimo obratite se djelatnicima Sektora kreditnog poslovanja koji će Vam rado biti na usluzi i pomoći stručnim savjetima.

KONTAKT PODACI:

Suzana Budiša
Izvršni direktor
Sektor kreditnih poslova
114.brigade 9, 21 000 Split
Telefon:+385 21 54 02 85 
Telefax:+385 21 36 84 48
e-mail: [email protected]

Sandra Šemiga
Sektor kreditnih poslova
Voditeljica službe kreditno - garancijskih poslova
114.brigade 9, 21 000 Split
Telefon: +385 21 54 02 95
Telefax: +385 21 36 84 48
e-mail: [email protected]


Potrebna dokumetacija - Obrtnici
Potrebna dokumentacija - Tvrtke
Tablica kreditnog sektora