Dugoročni nenamjenski krediti

Korisnik kredita
Državljanin RH sa stalnim prebivalištem u RH koji ostvaruje redovita primanja po ugovoru o radu na neodređeno vrijeme (zaposlenik) ili je korisnik mirovine (umirovljenik), uz uvjet kreditne sposobnosti. U trenutku odobrenja kredita korisnik kredita ne smije biti stariji od 70 godina života. Klijent s navršenih 70 godina pa do 80 godina života može podnijeti zahtjev za kredit uz jednog kreditno sposobnog jamca.

Status klijenta
Kredit se odobrava isključivo klijentima BSD. Status klijenta podrazumijeva primanje redovitih mjesečnih primanja ili mirovine na tekući račun u BSD.

Posebne pogodnosti
Mogućnost stjecanja statusa klijenta odmah, potpisivanjem Suglasnosti za prijenos mirovine ili Sporazuma o prijenosu plaće na tekući račun BSD te Izjave da će sredstva po osnovu mirovine / plaće uplatiti na tekući račun u BSD najkasnije u roku od 60 dana od potpisivanja iste. U slučaju neispunjenja uvjeta iz Ugovora o kreditu, Banka može naplatiti naknadu sukladno Odluci o naknadama za usluge.

Iznos kredita
5.000 - 200.000 kn uz valutnu klauzulu u valuti EUR

Rok otplate
13,24,36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 i 120 mjeseci

Kamatna stopa
Redovna kamatna stopa je fiksna za cijeli rok otplate kredita i iznosi 8,50%.

Interkalarna kamata: u visini redovne kamatne stope, obračunava se na iskorišteni dio kredita od datuma korištenja do datuma stavljanja kredita u otplatu, naplaćuje se odmah, ustezanjem od iznosa kredita prilikom korištenja kredita.
Na sve dospijele, a nenaplaćene iznose koje korisnik kredita duguje temeljem Ugovora o kreditu, Banka obračunava  zateznu kamatu u visini zakonske zatezne kamatne stope, promjenjiva od prvog dana poslije dana dospijeća do dana plaćanja.
Kamate se obračunavaju dekurzivnom metodom, primjenom proporcionalnog kamatnjanka.

Naknada
Trošak obrade kredita, naplaćuje se jednokratno i iznosi:
- za kredite na 13 i 24 mjeseca .......................................0,50% od iznosa odobrenog kredita
- za kredite na rokove od 36 do 120 mjeseci ...............1,00% od iznosa odobrenog kredita

Instrumenti osiguranja
Prilikom sklapanja Ugovora o kreditu, Banka će klijentu uručiti otplatni plan s jasno iskazanom efektivnom kamatnom stopom i ukupnim iznosom za plaćanje.

  • izjava o suglasnosti zapljene primanja - za sve sudionike u kreditu
  • izjava o suglasnosti zapljene računa (zadužnica)- za sve sudionike u kreditu
  • bjanko vlastita i akceptirana mjenica - za sve sudionike u kreditu
Za kredite preko 75.000 kn - jedan kreditno sposoban jamac ili hipoteka na nekretnini

Korištenje i isplata kredita
Banka je ovlaštena zatražiti dodatne instrumente osiguranja.

Otplata kredita
Korisnik kredita dužan je zaključiti Ugovor o kreditu najkasnije 15 dana od dana odobrenja kredita, u protivnom gubi pravo na kredit. Moguće je ugovoriti rok korištenja kredita do 12 mjeseci. Tijekom korištenja kredita plaća se interkalarna kamata.Kredit se isplaćuje umanjen za interkalarnu kamatu i naknadu. Isplata kredita je u kunama po srednjem tečaju Banke.
Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Otplata se vrši u kunama po srednjem tečaju Banke, na dan dospijeća anuiteta.

REPREZENTATIVNI PRIMJER UKUPNOG IZNOSA KREDITA I UKUPNIH TROŠKOVA

Iznos kredita (glavnice*) 10.000,00 €
Redovna kamatna stopa 8,50%
Efektivna kamatna stopa** 9,19%
Rok otplate kredita 120 mjeseci
Mjesečni anuitet*** 158,40 €
Kamata za razdoblje otplate 3.301,13 €
Interkalarana kamata 30,19 €
Naknada za obradu kredita 100,00 €
Ukupan iznos za otplatu 13.431,32 €

*Isplata kredita je u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate
**Izračunato uz pretpostavku isplate kredita 18.01.2016. i plaćanja interkalarne kamate 31.01.2016. godine, te plaćanje naknade od 1,00% od iznosa glavnice kredita
*** Otplata kredita je u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan dospijeća obveze

Klijent snosi i dodatne troškove koji ne ulaze u EKS, kao što su javnobilježničke pristojbe, trošak uknjižbe hipoteke na nekretninu, te slične troškove.

Banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev.

Više informacija potražite u našim poslovnicama ili se informirajte na besplatni info broj 0800 210 210.

DOKUMENT ZA PRINT:
NENAMJENSKI KREDITI ZA KLIJENTE UZ FIKSNE KAMATNE STOPE vrijedi od 18.01.2016.