O banci

Banka splitsko-dalmatinska d.d. nastala je 2002.godine spajanjem Štedionice splitsko-dalmatinske (1992.) i Banice Credo štedionice (1997).
U travnju 2002. godine kada je od HNB-a dobila odobrenje kao banka s malim ovlaštenjima za rad djelovala je pod nazivom Splitsko-dalmatinska banka d.d., a od 01.03.2004. djeluje pod današnjim nazivom Banka splitsko-dalmatinska d.d. (BSD).
Banka je osnovu svog djelovanja od samog početka temeljila na poslovanju s građanima kroz aktivne i pasivne bankarske poslove, a nastojala je biti prepoznata kao mala, efikasna i moderna banka koja svoje poslovanje usmjerava prema klijentu kao pojedincu i prepoznavanju njegovih potreba.
Cilj Banke je rast i jačanje položaja na tržištu, povećanje palete proizvoda i usluga te još bolje i kvalitetnije približavanje klijentima.
Od svog osnivanja pa do danas Banka je u cijelosti u privatnom vlasništvu, a temeljni kapital Banke iznosi 50.286.300,00 kn.
Sjedište

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
114. brigade 9, 21000 Split,
Hrvatska

OIB : 25351138943
IBAN: HR29 4109 0061 0111 1111 6
SWIFT: DALMHR22
VAT: HR25351138943

Upisana u registar Trgovačkog suda u Splitu pod pod brojem MBS 060000847.
Račun br: 4109006-1011111116 kod Hrvatske narodne banke, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3.
Temeljni kapital Banke u iznosu od 47.162.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 471.620 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna.

Uprava Banke
Ivo Krolo - predsjednik Uprave od 2014. godine
Irena Kalebić-Bašić - članica Uprave od 2014. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Filipović

Info telefon: 0800 210 210
Telefon / centrala: +385 (021) 540-280
Žiro račun: 4109006-1011111116